نشست های همزمان

1.1 طراحی ایستگاه (1)
یکی از موضوعات مورد بررسی، چگونگی تطابق ایستگاه با طراحی شهری است. به تدريج ایستگاه¬های ریلی در سرتاسر دنیا نقش مراکز شهری را ایفا خواهند نمود. علاوه بر استفاده در راستای مقاصد حمل و نقل، ایستگاه¬ها به مراکزی جذاب جهت تقويت بافت اجتماعی- اقتصادی شهرها تبدیل می¬شوند. طراحی شهری باید عملکردهای ایستگاه¬ها خصوصاً ایستگاه¬های جدید را با هم تلفیق نماید. طرح جامع شهری در خصوص مسائل مربوط به جابجایی نیز باید مد نظر قرار گیرد. آیا استفاده گسترده از وسایل نقلیه شخصی همچنان مدل مناسبی محسوب می¬شود؟ مفهوم توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي، که برای شهروندان کاراتر و مقرون به صرفه¬تر است، به چه نحو می¬تواند جایگزین روش¬های سنتی جابجایی گردد؟ دیدگاه مدیریتی ذینفعان در این خصوص چیست؟
1.2 پایداری
ایستگاه¬های ریلی باید بتوانند راهکارهای دیگری علاوه بر راهکارهای موجود ارائه نمایند. امروزه نحوه بهره¬گیری از چالش¬های اهداف توسعه پایدار در بهره¬برداری از قطارها اصلی¬ترین چالش پیش¬رو محسوب می¬گردد. راهکارهای سبز در زمینه مدیریت انرژی، چرخه عمر زیرساخت، تدارکات سبز، نقش اجتماعی و قابليت انعطاف، آینده ایستگاه¬ها را تعيين می¬كنند.
2.1. راهکارهایی هوشمند برای ایستگاه¬ها
در کنفرانسUIC nextstation كه در سال 2017 در مادرید برگزار شد، برترین شيوه¬های ایجاد ایستگاه¬های هوشمند در شهرهای هوشمند مطرح گردید. با ظهور چالش¬های جدید در مدیریت ایستگاه¬های¬ ریلی، اینترنت اشیاء (Internet of Things) راهکار¬های هوشمندی جهت ارتقای تجارب مشتریان ارائه می¬دهد. دیجیتال¬سازی باعث تغییرات دیجیتالی در ایستگاه¬ها می¬شود. داده¬ها در ایستگاه¬های سراسر جهان¬ به صورت امن¬تر و کارآمدتر از پیش جمع¬آوری می¬گردد و مدیریت هوشمند داده¬ها می¬تواند راهکاری در راستای تبدیل ایستگاه¬های ریلی به جزء اصلی زندگی روزمره شهروندان محسوب شود.
2.2 خدمات و فعالیت¬های تجاری
از آنجاییکه سفر با قطار بهترین شیوه حمل و نقل برای سفرهای کوتاه و بلند محسوب می¬شود، بررسی امکانات درون ایستگاه¬ها مفيد خواهد بود. نقش کلیدی و مهم ایستگاه نه تنها به دلیل قرارگیری آن در مرکز زنجیره حمل و نقل، بلکه به دلیل نیازهای تجاری و خدماتی شهروندان و مشتریان می¬باشد. کارایی حمل و نقل ریلی بايد با راندمان زمان سپری شده در ایستگاه ها سنجیده شود. یافتن راهکارهايی جهت افزایش ثمربخشی ایستگاه¬ها هم برای مسافران و کسانی که هر روزه از قطار استفاده می¬کنند و هم برای گردشگران، حائز اهمیت است. البته نباید فراموش کرد که ایستگاه¬ها در مناطق روستایی و ایستگاه¬های کوچک نقش بسیار مهمی در ارتباط با ساختار اجتماعی شهرها ایفا می¬کنند. ذینفعان باید در راستای شناسایی و توسعه فرصت¬های آتی در این خصوص، با یکدیگر همکاری نمایند.
3.1. طراحی ایستگاه (2)
ظهور مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ساخت ایستگاه¬های جدید ریلی، نوید کارایی بیشتر در تحویل پروژه و مدیریت دارایی¬ها را با خود به ارمغان می¬آورد. یکی دیگر از ابزارهای مفید، «سیستم مدیریت ساختمان» (BMS) است. در آینده می¬توان از دیجیتال¬سازی به طور گسترده¬ای در مدیریت ساخت بهره برد؛ اولین نکته مهم این است که از بهره¬گیری از این روش جدید تکنولوژی در هویت معماری بومی و میراث تاریخی غافل نشویم. ایستگاه¬ها باید به¬گونه¬ای طراحی شوند که قابلیت انعطاف پذیری و تطابق با تغییر شرایط را داشته باشند.
3.2. جابجایی، دسترسی و راهکارهای درب به درب
با ارتقا و پیشرفت جابجایی پایدار، ابزار نوین جابجایی و جابجایی الکترونیکی حرف اول را در توسعه وسائط نقلیه دوستدار محیط زیست می¬زنند. با این وجود، شیوه¬های نوین حمل و نقل همانند حمل و نقل اشتراكي و حمل و نقل میکرو یا آهسته در میان شهروندان روز به روز رایج¬تر می¬گردد که این خود بیانگر تغییر واضح در نگرش مردم و خدمت قلمداد نمودن حمل و نقل (MaaS) است. از آنجاییکه که الگوهای حمل و نقل مسافري مركب همواره در حال تغییر است، ایستگاه خیلی سریع به مرکز مهمی در جابجایی یکپارچه تبدیل خواهد شد. در راستای تضمین دسترسی، انعطاف¬پذیری و عمومیت، اجرای چارچوبی که توسط شهرها و راه¬آهن¬ها به طور مشترک برای پروژه های درب به درب طراحی گردیده، حائز اهمیت می¬باشد.
4.1. ایمنی و امنیت
ایستگاه¬ها نه تنها به عنوان دروازه¬ای برای دستیابی به سیستم ریلی مي باشد، بلکه مراکز جابجایی و مکان¬هایی پر جنب و جوش و عمومي براي ملاقات افراد نيز محسوب می¬گردند. ایستگاه¬ها مشخصه بارز شهرها بوده و به طور فزاینده¬ای خدمات خرده فروشی و تسهیلات شهري را در طیف متعادلی از صنایع ارائه می¬نمایند. با این وجود، با توجه به چالش¬هایی كه پیچیدگی¬های روزافزون ایستگاه¬هاي راه آهن پدید می¬آورند، نیاز به دیدگاه مدیریت جامع ایستگاه جهت ارائه تجربه¬ای بی¬نظیر به مشتریان در محیطی امن و ایمن حتی در ایستگاه¬های پر ازدحام، اهمیت می¬یابد. به منظور تضمین توانایی ایستگاه¬های آینده در مواجهه با این چالش¬ها، چه تدابیری باید اتخاذ گردد؟
4.2. مدیریت ایستگاه و فاینانس
حضور در این جلسه برای همگان آزاد است تا گفتگو پیرامون موضوعات مكمل سایر جلسات تسهیل گردد؛ خصوصاً که تحلیل مالی برای اعضای UIC از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. توسعه زیرساخت به طور فزاینده¬ای گسترده و پیچیده است که موجب افزایش هزینه¬های ساخت می¬گردد. به منظور برآوردن نیاز¬ها، روش¬های نوین فاینانس باید ایجاد گردد. از سایر موضوعات نیز استقبال می¬گردد و می¬تواند به عنوان موضوع تحلیل آتی کمیته علمی UIC قرار گیرد که این کمیته تصمیم خود را سریعاً و پس از ارائه موضوع، اعلام خواهد نمود.
***